UPDATE: Algemene ledenvergadering (ALV) 2020

Uitstel vanwege Coronavirus/pandemie

Het bestuur van Woonspraak heeft besloten de ALV van Woonspraak uit te stellen tot een later moment dan 22 april. Wij kunnen echter op dit moment niet zeggen wanneer dit wel gaat plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte middels Facebook en onze website! 

 

De agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Vastellen agenda en mededelingen

3. Terugblik 2019 Vooruitblik 2020

4. Verslag ALV 2019 (beschikbaar in de zaal)

5. Jaarverslag secretaris 2019 door Richard Rothe

6. Financieel verslag 2019 en begroting 2020 door de penningmeester Patricia Gomes

7. Verslag kascontrole-commissie, boekjaar 2019

8. Benoeming nieuwe kascontrole commissie 2020

9. Mutaties bestuur; Aftredend en niet herkiesbaar Richard Rothe; voordracht mevrouw Patricia Gomes en meneer Marco van der Grient.

10. Pauze

11. Voorstellen de nieuwe huurderscommissaris mevrouw Aziza Aachiche

12. Voorstellen directeur-bestuurder, meneer Danny Visser

13. Rondvraag

14. Afsluiting

logo-woonspraak logo-woonspraak